Turvallisuussuunnitelma


TURVALLISUUSSELVITYS

Turvallisuussuunnitelma on laajempi kokonaisuus, joka aloitetaan turvallisuusselvityksen laatimisella, ja johon yleensä sisältyy liitesuunnitelmana:
Pelastussuunnitelma
Tulitöiden valvontasuunnitelma sekä
muita eri toimialojen erityistarpeista johtuvia suunnitelmia ja selvityksiä.

Valtioneuvoston hyväksymän Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoite on, että Suomi kuuluu vuoteen 2012 mennessä kaikilla turvallisuuden osa-alueilla viiden parhaimman maan joukkoon Euroopassa.

Vanhusten ja muiden erityisryhmien asumisturvallisuus on keskeinen ohjelmassa esille nostettu kehittämishaaste.

Suomessa kuolee vuosittain asuntopaloissa noin sata henkilöä. Määrä on huomattavasti enemmän kuin Länsi-Euroopassa keskimäärin.

50-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille sattuu Suomessa vuosittain yli 30.000 kaatumistapaturmaa. Niistä reisiluun kaulan murtumaan johtaa noin 8000 tapaturmaa.
Kaatumistapaturmat ovat suuri kansanterveys- ja kansantaloudellinen ongelma.
Yksilötasolla kaatumistapaturma voi olla erityisen merkittävä henkilön toimintakykyyn ja turvallisuuteen vaikuttava onnettomuus.

Riskiryhmiin kuuluvien määrä ja osuus koko väestöstä on kasvamassa seuraavien vuosikymmenien aikana. Palokuolemien määrä kasvaa vastaavalla tavalla, ellei Suomessa kyetä tekemään oikeita ja riittäviä toimenpiteitä asumisen turvallisuustason parantamiseksi.

Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitteena on luoda yhteinen toimintapolitiikka rikollisuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi ihmisten arkiympäristössä.

Ketkä osallistuvat turvallisuuden kehittämiseen?

Tarkoitus on, että turvallisen asumis- työskentely-ympäristön kehittämiseen osallistuvat valtiovallan ohella entistä tietoisemmin ja aktiivisemmin kunnat, elinkeinoelämä, kirkko, kansalaisjärjestöt ja yksityiset kansalaiset.

Turvallisuusselvitys

Turvallisuusselvitys on asiakirja, jossa selvitetään toimintakyvyltään alentuneiden tai rajoitettujen henkilöiden edellytykset pelastua tulipalosta.

Turvallisuusselvitys laaditaan yhteistyössä kohteen suunnittelijoiden ja käyttäjien, turvallisuudesta vastaavien viranomaisten sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa. Turvallisuusselvitys antaa pohjan pelastussuunnitelman laatimiselle.

Pelastussuunnitelma

Sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin ja muihin vastaaviin kohteisiin, joissa paloturvallisuuden riskit johtuvat tilojen käyttötavasta ja henkilöiden rajoitetusta tai alentuneesta toimintakyvystä tulee laatia pelastussuunnitelma joka on osa turvallisuussuunnitemaa.
Toiminnanharjoittaja ja rakennuksen omistaja ovat vastuussa suunnitelman laatimisesta.

(Lähde; SPEK, Pelastuslaki ja asetus)